Vedtægter

Vedtægter for Gentofte Kammermusikgruppe.

§ 1. Navn.

A. Foreningens navn er Gentofte Kammermusikgruppe, stiftet den 10.06.1984.

B. Gentofte Kammermusikgruppe er hjemmehørende i Gentofte Kommune.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er ved at afholde øvelsesdage i vinterhalvåret
at give medlemmerne adgang til at dyrke deres interesse for samspil, primært
klassisk kammermusik.

§ 3. Medlemmer.

A. Aktive medlemmer kan optages efter 1 måneds prøvetid

B. Navne- og bopælsforandringer skal afmeldes til sekretæren

C. Foreningen er åben for alle med kendskab til noder og til instrumenter,
der anvendes til klassisk kammermusik.

D. Når et medlem opfører sig på en for foreningen
upassende eller skadelig måde, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende
indtil førstkommende ordinære generalforsamling, som endelig
tager stilling til eksklusionen.

§4. Kontingent.

A. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Så længe foreningen ikke er tilknyttet et oplysningsforbund
skal kontingentet alene dække driftomkostningerne. Der må
ikke etableres en formue.

B. Ved restance over 3 måneder kan medlemmet slettes, og genoptagelse
kan kun finde sted ved indbetaling af det skyldige beløb.

§5. Generalforsamling.

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

B. Generalforsamlingen afholdes hvert år i december måned
på sidste spilledag i december.

C. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel.

D. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange af de stemmeberettigede,
der er til stede. Ved afstemningen gælder almindelig stemmeflertal.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når generalforsamlingens dirigent
eller mindst ét medlem kræver det. Ved vedtægtsændringer
kræves fremmøde af mindst 2/3 af medlemskredsen og heraf
skal mindst halvdelen stemme for.

E. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før
afholdelsen.

F. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen
finder det nødvendigt, eller når mindst 5 medlemmer skriftligt
fremsætter krav herom. Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel
og skal indeholde en fuldstændig dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset
antallet af fremmødte stemmeberettiget medlemmer.

G. Forhandlingsprotokollen fra de i perioden afholdte ordinære
og ekstraordinære generalforsamlinger udleveres til medlemmerne,
og skal godkendes på generalforsamlingen.

F. Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende
punkter:

– Valg af dirigent
– Forhandlingsprotokal/referat (godkendelse)
– Beretning v/ formanden
– Regnskab v/ kasseren
– Fastsættelse af kontingent
– Forslag
– Valg til bestyrelse og revision
– Eventuelt (der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt)

§ 6. Bestyrelse og revision.

A. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af:

1 formand
1 kasserer
3 repræsentanter

Herudover har foreningen

2 bestyrelsessuppleant
2 revisorer
1 revisorsuppleant

B. Medlemmer, der modtager valg til bestyrelsen og revisionen skal have
været medlem i mindst 1 år.

C. Bestyrelsen vælges for en toårig periode som følger:

Formand, 1 repræsentant og 1 suppleant vælges på lige
årstal.

Kasserer, 2 repræsentanter og 1 suppleant vælges på
ulige årstal.
Revisorer vælges for en toårig periode som følger:
1 revisor vælges på lige årstal og 1 revisor vælges
på ulige årstal.
Revisorsupplenaten vælges dog hvert år.

D. Første bestyrelsesmøde efter afholdt valg, konstituerer
bestyrelsen sig med formand, næstformand, sekretær samt repræsentanter
til diverse udvalg.
Bestyrelsesmøder afholdes 2 gange i spilleperioden eller når
1 bestyrelsesmedlem skønner det nødvendigt for foreningens
tarv.

E. Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens ledelse. Ved stemmelighed
i bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt.

F. Kassereren fører foreningens regnskab. Regnskabet går
fra december til december, der i revideret stand fremlægges på
den ordinære generalforsamling.

G. Sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokol og
udarbejder og udsender skrivelser til medlemmerne. Foreningens medlemskartotek
er ligeledes sekretærens opgave.

H. I formandens fravær varetages hans/hendes tarv af næstformanden.

§7. Udvalg.

Bestyrelsen kan nedsætte de af foreningens virke nødvendige
udvalg.

§8. Foreningens ophævelse.

I tilfælde af foreningens ophævelse skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.
Foreningen kan kun ophæves med 2/3 flertal blandt de aktive medlemmer.

Disse vedtægter erstatter alle tidligere. Vedtægterne godkendt
af Gentofte Kommunes Børne- Skole- og fritidsforvaltning den 02.02.02

Besluttet på ekstraordinær generalforsamling den 23.09.2001